NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Zapraszamy do lektury. Nieuczciwa konkurencja. Wyrok z uzasadnieniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. akt: I ACa 877/13

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zapraszamy do lektury. Tajemnica przedsiębiorstwa. Wyrok z uzasadnieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 20 sierpnia 2014 r. sygn. akt II K 404/13 Wyrok z uzasadnieniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego 2013 r. sygn. akt II AKa 2/13  

SPORY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

∎ zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, jak również przed sądami (polubownymi) arbitrażowymi

PRAWO KARNE

∎ obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym ∎ dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym: zadośćuczynienie odszkodowanie naprawienie szkody ∎ kompleksowa obsługa postępowań karnoskarbowych ∎ obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym: zarządzenie wykonania kary przerwa w wykonaniu kary warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary warunkowe zawieszenie wykonania kary odroczenie wykonania kary zatarcie skazania

PRAWO MEDYCZNE

∎ reprezentowanie pacjentów w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu tzw. błędu w sztuce lekarskiej ∎ reprezentowanie lekarzy w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu tzw. błędu w sztuce lekarskiej.

PRAWO PRACY

∎ nawiązanie, ustalenie istnienia i rozwiązania stosunku pracy ∎ uprawnienia pracownicze i ich naruszenia: roszczenia o odszkodowanie i przywrócenie do pracy mobbing ∎ wypadki przy pracy i choroby zawodowe ∎ zasiłek chorobowy i macierzyński dla pracowników

SPRAWY O ODSZKODOWANIE ORAZ WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA

∎ niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w kraju i za granicą ∎ sprawy o odszkodowanie wynikające z zawinionego działania lub zaniechania, w tym spraw o naprawienie szkód związanych z wykonywaniem władzy publicznej, pożarami oraz wypadkami komunikacyjnymi ∎ doradztwo przy dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli: analiza w jakim zakresie ubezpieczenie pokrywa poniesione szkody wspieranie klientów w zakresie […]

PRAWO BUDOWLANE

∎ obsługa prawna procesów inwestycyjnych ∎ przygotowujemy i negocjujemy m.in.: umowy o roboty budowlane i umowy o generalne wykonawstwo umowy o prace projektowe i nadzór autorski umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego umowy z podwykonawcami ∎ zaskarżanie decyzji administracyjnych i reprezentacja przed organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi ∎ spory sądowe związane z realizacją robót budowlanych

PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

∎ doradztwo prawne w zakresie: ochrony dóbr osobistych ochrony praw autorskich, w tym przygotowywanie i opiniowanie umów licencyjnych oraz przenoszących majątkowe prawa autorskie mediów i reklamy ∎ prowadzenie spraw sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych ∎ reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich, dochodzenie odszkodowań ∎ reprezentowanie artystów w sporach z osobami odpowiedzialnymi za naruszenia […]

PRAWO RODZINNE

∎ doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie rozwodów i separacji ∎ doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie stosunków pomiędzy rodzicami, a dziećmi, w tym spraw o ustalenie pochodzenia dziecka, o wykonywanie władzy rodzicielskiej, o przysposobienia oraz o alimenty ∎ doradztwo i prowadzenie spraw sądowych z zakresu stosunków majątkowych między małżonkami, w tym spraw […]

PRAWO CYWILNE

PRAWO KONTRAKTÓW ∎ negocjowanie, przygotowywanie projektów i zawieranie umów ∎ kompleksowe doradztwo przy wykonywaniu umów, ich rozwiązywaniu, wypowiadaniu lub odstąpieniu PRAWO RZECZOWE ∎ doradztwo prawne z zakresu obrotu nieruchomościami oraz prowadzenie spraw sądowych z zakresu nabycia prawa własności, jego ochrony, zniesienia współwłasności, ustanawiania hipoteki, zastawu rejestrowego i prowadzenia ksiąg wieczystych PRAWO MIESZKANIOWE ∎ doradztwo prawne w […]

SPORY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

∎ zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, jak również przed sądami (polubownymi) arbitrażowymi

PRAWO KARNE

∎ przestępstwa gospodarcze ∎ ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa ∎ obrona przedsiębiorców ∎ zastępstwo pokrzywdzonych w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji

PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

∎ doradztwo w zakresie: ochrony dóbr osobistych ochrony praw autorskich, w tym przygotowywanie i opiniowanie umów licencyjnych oraz przenoszących majątkowe prawa autorskie mediów i reklamy ochrony domen internetowych i znaków towarowych własności przemysłowej, w tym prowadzenie spraw o naruszenie patentów, praw ochronnych na znaki towarowe ∎ prowadzenie spraw sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych ∎ […]

PRAWO PRASOWE

∎ sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej informacji zawartej w materiale prasowym

PRAWO PRACY

∎ opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym: umów o pracę kontraktów menadżerskich umów o zakazie konkurencji ∎ rozwiązywanie sporów pracowniczych na drodze sądowej ∎ ochrona przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację ∎ zasiłek chorobowy i macierzyński dla przedsiębiorców  

PRAWO PODATKOWE

∎ doradztwo w trakcie kontroli i postępowań podatkowych ∎ przygotowywanie: zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych odwołań od decyzji wymiarowych zażaleń na postanowienia organów podatkowych ∎ obsługa postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach dotyczących podatków ∎ reprezentowanie w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i w administracyjnych postępowaniach egzekucyjnych ∎ zaskarżanie decyzji i postanowień oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi ∎ kompleksowa […]

PRAWO BUDOWLANE

∎ obsługa prawna procesów inwestycyjnych ∎ przygotowujemy i negocjujemy m.in.: umowy o roboty budowlane i umowy o generalne wykonawstwo umowy o prace projektowe i nadzór autorski umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego umowy z podwykonawcami ∎ zaskarżanie decyzji administracyjnych i reprezentacja przed organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi ∎ spory sądowe związane z realizacją robót budowlanych

NIERUCHOMOŚCI

∎ obsługa obrotu nieruchomościami ∎ doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, obejmujące przygotowanie, negocjacje i opiniowanie umów oraz doradztwo na etapie ich realizacji ∎ regulacja stanu prawnego nieruchomości, zasiedzenie, służebności, podziały ∎ spory wynikające z własności lub posiadania nieruchomości ∎ doradztwo w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowywanie umowy najmu […]

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

∎ obsługa prawna w zakresie prawa spółek ∎ wszelkie aspekty związane z funkcjonowaniem spółek, również w ich relacjach z podmiotami zagranicznymi ∎ przekształcenia, łączenia, podziały, a także likwidacja podmiotów gospodarczych ∎ sporządzanie opinii prawnych, a także opiniowanie i negocjowanie umów, niezbędnych do funkcjonowania podmiotów gospodarczych w obrocie gospodarczym i cywilnym ∎ tworzenie spółek, oddziałów oraz […]