∎ nawiązanie, ustalenie istnienia i rozwiązania stosunku pracy

∎ uprawnienia pracownicze i ich naruszenia:
roszczenia o odszkodowanie i przywrócenie do pracy
mobbing

∎ wypadki przy pracy i choroby zawodowe

∎ zasiłek chorobowy i macierzyński dla pracowników